Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Inne podatki i opłaty »

Podatek od nieruchomości
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Inne podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć:

Okres
w 2018 r.
Od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
  na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
  powierzchni

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
  płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  od 1 m2 powierzchni

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
   w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
   poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy
   plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
   pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
   o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
   zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
   w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
   czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
   budowlanego od 1 m2 powierzchni

 


0,91 zł
 
 
4,63 zł
 
 

0,48 zł


3,04 zł
Od budynków lub ich części:

- mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
  działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
  kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
  świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  od 1 m2 powierzchni użytkowej


0,77 zł 

 

23,10 zł
 

10,80 zł
 


4,70 zł
 


7,77 zł
Podstawa prawna:
(Mon. Pol.
z 2017 r.
poz. 800)
Od budowli
2% wartości
Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Inne podatki i opłaty - pozostałe wskaźniki i stawki

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60