Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców »

Opłaty »

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Opłaty

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.04.2016
Rodzaj dokumentu
Wysokość
opłaty od 1.04.2016 r.
zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
500 zł
zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym (tj. spółek rejestrowanych w trybie S24)
250 zł
zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

250 zł

jeżeli dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców
500 zł
  • wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego
300 zł
dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców
250 zł
dokonanie zmiany wpisu dotyczącego spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tj. w trybie S24) 200 zł
  • dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców
  • wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego
  • wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych
150 zł
skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
100 zł
inne wnioski niż wymienione wyżej, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
300 zł
wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
200 zł
zmiana wpisu w rejestrze zastawów
100 zł
wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów
50 zł
przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego
40 zł
uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym
40 zł

Uwaga:
Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą.
Przepisy szczególne regulujące działalność podmiotów w określonej formie prawnej mogą przewidywać ustawowe zwolnienia od obowiązku poniesienia kosztów sądowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300)

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2016-04-01
2.
3.
4.
5.

Opłaty - pozostałe wskaźniki i stawki

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60