Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców »

Opłaty »

Wysokość wpisów w sprawach sądowo-administracyjnych
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Opłaty

Wysokość wpisów w sprawach sądowo-administracyjnych

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2004
1) Wpis stosunkowy (w zależności od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem)

Wartość przedmiotu sprawy
Wpis stosunkowy
ponad
do
 
10.000 zł
4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 100 zł
10.000 zł
50.000 zł
3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 400 zł
50.000 zł
100.000 zł
2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 1.500 zł
100.000 zł
  1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł

2) Wpis stały

Lp.
w sprawach:
stawka
1. 

 

a) skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym
100 zł     
b) skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa 
200 zł     
c) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej
300 zł     
d) skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej
300 zł     
e) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego
300 zł     
f) skarg na bezczynność organów administracji publicznej
100 zł     
g) zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych
100 zł     
2. 

 

skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:  
a) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych
10.000 zł     
b) energetyki
10.000 zł     
c) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego
10.000 zł     
d) radiofonii i telewizji
10.000 zł     
e) publicznego obrotu papierami wartościowymi
10.000 zł     
f) działalności bankowej
10.000 zł     
g) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji
10.000 zł     
h) funduszy emerytalnych i inwestycyjnych
10.000 zł     
i) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych
8.000 zł     
j) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
8.000 zł     
k) kasyn gry
10.000 zł     
l) innych gier losowych i zakładów wzajemnych
8.000 zł     
m) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych
8.000 zł     
n) usług pocztowych
1.000 zł     
o) ochrony osób i mienia
5.000 zł     
p) usług detektywistycznych
5.000 zł     
q) obrotu dewizowego
5.000 zł     
r) prawa celnego
5.000 zł     
s) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi
3.000 zł     
t) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej
1.000 zł     
u) żywności i żywienia 
1.500 zł     
v) geologii i górnictwa 
1.000 zł     
w) kultury, edukacji i wychowania
1.000 zł     
x) sportu, turystyki i rekreacji
1.000 zł     
y) utrzymywania czystości i porządku
800 zł     
z) w pozostałym zakresie
500 zł     
3. 

 

skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:  
a) budownictwa i architektury
500 zł     
b) zagospodarowania przestrzennego
500 zł     
c) ochrony środowiska i przyrody
200 zł     
d) gospodarki wodnej
300 zł     
e) nieruchomości
200 zł     
f) rolnictwa i leśnictwa
200 zł     
g) ewidencji ludności i dowodów osobistych
100 zł     
h) cudzoziemców, paszportów i wiz
300 zł     
i) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa
100 zł     
j) kombatantów
100 zł     
k) własności przemysłowej
1.000 zł     
l) zobowiązań podatkowych
500 zł     
m) prawa celnego
500 zł     
4. skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter
200 zł     
5. skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy
200 zł     
6. skarg niewymienionych w pkt 1-5
200 zł     
7. wpisu od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania 
połowa wpisu od skargi, nie mniej niż 100 zł
8.  wpisu stałego od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy
100 zł     

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2004-01-01
2.

Opłaty - pozostałe wskaźniki i stawki

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców - pozostałe działy

POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60