Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Podatek od towarów i usług »

Kasy rejestrujące

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Kasy rejestrujące

okres obowiązywania:  
od  1.01.2013 do  31.12.2014

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Na mocy delegacji ustawowej, Minister Finansów zwolnił z powyższego obowiązku niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności, a zwolnienia te są szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382).

Zwolnienia określone w rozporządzeniu obowiązują od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i dotyczą tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich.

  • Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników:

  • u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych (oraz rolników ryczałtowych) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.
  • W przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób wymienionych powyżej, limit 20.000 zł należy ustalać w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia);

  • rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

  • Z ewidencjonowania zwolniona jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).
  • Zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje podatnikom, dokonującym sprzedaży towarów i usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika (zwanym „udziałem procentowym obrotu”) realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).
  • W przypadku natomiast podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2012 r., zwolnienie podmiotowe przysługuje, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy, a w przypadku, gdy przewidywany okres jest krótszy niż sześć miesięcy - przewidywany udział obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

Powyższe zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Podatek od towarów i usług - inne wskaźniki i stawki

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60