Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych »

Odpisy na ZFŚS

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Odpisy na ZFŚS

okres obowiązywania:  
od  1.01.2014 do  31.12.2014

Odpisy na ZFŚS w 2014 r.

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2014 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS. Tak wynika z art. 5c ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). Wynagrodzenie to wynosi 2.917,14 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156).

Odpisy na ZFŚS w 2014 r. wynoszą:

 
2014 r.
Kwota przeciętnego wynagrodzenia
2.917,14 zł
Podstawa prawna:
(Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156)
Odpis obligatoryjny
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy
37,5%
1.093,93 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych
50%
1.458,57 zł 
na jednego pracownika młodocianego:    
– I rok nauki
5%
145,86 zł
– II rok nauki
6%
175,03 zł
– III rok nauki
7%
204,20 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
6,25%
182,32 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę
6,25%
182,32 zł
na każdą osobę zatrudnioną, pod warunkiem przeznaczenia całości na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu.
7,5%
218,79 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - inne wskaźniki i stawki

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60