Wyszukaj

Jak szukać?»

WskaĽniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jeste¶: 

Zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych »

Odpisy na ZF¦S

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Odpisy na ZF¦S

okres obowi±zywania:  
od  1.01.2015 do  31.12.2015

Wysoko¶ć odpisu na ZF¦S w 2015 r. nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS (dodany art. 5d do ustawy o ZF¦S moc± ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi±zku z realizacj± ustawy budżetowej, Dz. U. poz. 1877). Wynagrodzenie to wynosi 2.917,14 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156).

Odpisy na ZF¦S w 2015 r. wynosz±:

 
2015 r.
Kwota przeciętnego wynagrodzenia
2.917,14 zł
Podstawa prawna:
(Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156)
Odpis obligatoryjny
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy
37,5%
1.093,93 zł
na jednego pracownika wykonuj±cego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych
50%
1.458,57 zł 
na jednego pracownika młodocianego:    
– I rok nauki
5%
145,86 zł
– II rok nauki
6%
175,03 zł
– III rok nauki
7%
204,20 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każd± osobę zatrudnion±, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawno¶ci
6,25%
182,32 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę
6,25%
182,32 zł
na każd± osobę zatrudnion±, pod warunkiem przeznaczenia cało¶ci na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznacz± na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadaj±c± 7,5 punktu procentowego tego odpisu.
7,5%
218,79 zł

Zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych - inne wskaĽniki i stawki

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60