Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych »

Odpisy na ZFŚS
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odpisy na ZFŚS

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2016 do  31.12.2016

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2016 r. nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS (art. 5e ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016; Dz. U. z 2015 r. poz. 2199). Wynagrodzenie to wynosi 2.917,14 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156).

2016 r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

2.917,14 zł

Podstawa prawna:

(Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156)

Odpis obligatoryjny

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy

37,50%

1.093,93 zł

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach
pomostowych

50,00%

1.458,57 zł

na jednego pracownika młodocianego:

– I rok nauki

5,00%

145,86 zł

– II rok nauki

6,00%

175,03 zł

– III rok nauki

7,00%

204,20 zł

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności


6,25%

182,32 zł

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,25%

182,32 zł

na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą
7,5 punktu procentowego tego odpisu.7,5%218,79 zł

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wskaźniki i stawki

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60