Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Podatek dochodowy »

Podatek dochodowy od osób fizycznych »

Odliczenia od podatku
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od podatku

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2002 do  31.12.2002 - archiwum

Odliczenia w 2001 i 2002 roku

Lp.
Rodzaj wydatku
Limit odliczeń
Uwagi
1.
Zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. w 2001 r. 19 % wydatkowanej kwoty, nie więcej jednak niż 19 % kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 m2 i ceny nabycia 1m2 gruntu lub określonej w umowie wartości odpłatnie przenoszonego prawa wieczystego użytkowania gruntu. 

w 2002 r. - nie obowiązuje

- Limit ulgi ustalony jest na cały okres obowiązywania ustawy.
- Dowodem poniesienia wydatków może być umowa kupna-sprzedaży sporządzona w formie aktu notarialnego. 
- Limit wydatków dotyczy  obojga małżonków.
2.
Duża ulga mieszkaniowa: 
- budowa budynku mieszkalnego, 
- wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni  mieszkaniowej,
- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
- nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne,
- przebudowa strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.

Uwaga: w ramach kontynuacji tej inwestycji odliczeniu podlegają wydatki poniesione do 31.12.2004 r.

19 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19 % kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy 

w 2001 r. - 30.590 zł, 
                   tj. (70 m2 x 2.300 zł) 
                   x 19 %; 

w 2002 r. - 35.910 zł,
                 tj. (70m2 x 2.700 zł)
                 x 19 %

Uwaga: powyższy limit obejmuje również wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w banku prowadzącym kasę mieszkaniową (patrz pkt 4).

- Limit ulgi dotyczy całego  okresu obowiązywania  ustawy. 
- Wydatki muszą być potwierdzone fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem odprawy celnej. Dowód wpłaty lub zaświadczenie spółdzielni wystarczy w przypadku poniesienia wydatków na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, w tym również przeznaczenia na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 
- Limit wydatków na cele mieszkaniowe jest jeden dla obojga małżonków.
3.
Remont i modernizacja:
- budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,
- Ulga remontowa jest ulgą trzyletnią obejmującą lata 2000-2002. 19 % poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż: 3 % kwoty bazowej stanowiącej podstawę obliczenia tzw. dużej ulgi mieszkaniowej obowiązującej w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego:  4.620 zł, tj. 154.000 zł x 3%,
- Szczegółowy wykaz objętych ulgą wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  21.12.1996 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 788).
- lokalu mieszkalnego  zajmowanego na podstawie  tytułu prawnego
2,5% kwoty bazowej, o której  mowa wyżej - 3.850,00 zł. 

Uwaga: W razie zbiegu uprawnień do ww. odliczeń łączna ich kwota nie może przekroczyć 4.620 zł.

- Powyższe wydatki ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.
- Odliczenie może być dokonane jeżeli suma wydatków poniesionych przez  podatnika od początku okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty bazowej, obowiązującej w pierwszym roku tego okresu, czyli 462 zł (154.000 zł x 0,3 %).
- Wymienione limity odliczeń dotyczą obojga małżonków.
Zwiększenie limitu odliczeń w związku z wydatkami na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych. 0,5 % kwoty bazowej, o której mowa wyżej - 770,00 zł.
4.
Systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędno- ściowo-kredytowym i w jednym  banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według  zasad określonych w odrębnych przepisach. 30 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 6 % kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy dla kontynuujących

w 2001 r. - 9.660 zł, 
                  tj. (70 m2 x 2.300 zł) 
                  x 6 % 

w 2002 r. - nie obowiązuje

Uwaga: podatnicy korzystający z ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej po 31 grudnia 2001 r., zachowują również prawo do ulgi, do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy.

- W przypadku jednoczesnego korzystania w trakcie obowiązywania ustawy z systematycznego gromadzenia oszczędności oraz innych odliczeń z zakresu dużej ulgi budowlanej (pkt 2), łączne odliczenia nie mogą przekroczyć 19 % kwoty stanowiącej podstawę określania limitu odliczeń od podatku, tj. w 2001 r. kwoty 30.590 zł (161.000 zł x 19%). 
- Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. umowy zawartej pomiędzy bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a podatnikiem, czy bankowych dowodów wpłat.
- Odliczenie przysługuje łącznie obojgu małżonkom.
5.
Dojazd dzieci własnych  i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci. w 2001 r. - 19% poniesionych 
                   wydatków 

w 2002 r. - 19% poniesionych
                    wydatków

- Ulga przysługuje co roku, a nie wykorzystana część ulgi nie przechodzi do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Odliczeniu podlegają wydatki udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi na dojazd środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego. Nie można odliczyć wydatków udokumentowanych biletami jednorazowymi oraz biletami okresowymi na komunikację miejską.
- Prawo do ulgi przysługuje łącznie obojgu małżonkom.
6.
Zakup przyrządów i pomocy  naukowych, programów  komputerowych oraz  wydawnictw fachowych  bezpośrednio związanych  z wykonywanym zawodem  i wykonywaną pracą. 19 % poniesionych wydatków, 
nie więcej jednak niż 19 % kwoty stanowiącej 3-krotność najniższego wynagrodzenia za pracę za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy 

w 2001 r. - 399,00 zł,
                  tj. (700 zł x 3) x 19 % 

w 2002 r. - 433,20 zł,
                tj. (760 zł x 3) x 19 %.

- Wydatków przekraczających ustalony limit ulgi na dany rok nie można odliczyć w latach następnych. 
- Wykaz przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia, został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od  podatku dochodowego (Dz. U. Nr 156, poz. 784 oraz z 2000 r. Nr 121, poz. 1292). Dz. U. z 2000 r. Nr 121, poz. 1292 zmieniono załącznik do ww. rozporządzenia, który obowiązuje od 1.01.2001 r.

Uwaga: w Dz. U. Nr 155, poz. 1812 opublikowano rozporządzenie MENiS z dnia 27.12.2001 r. w sprawie określenia..., które obowiązuje od 1.01.2002 r.

- Ww. wydatki muszą być udokumentowane wyłącznie fakturami VAT wystawionymi przez podatnika VAT, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodami odprawy celnej. 
- Ustalony limit przysługuje  odrębnie każdemu z małżonków w każdym roku podatkowym.
7.
Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej a także przez lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących praktykę indywidualną zgodnie z przepisamio zawodzie lekarza lub o wykonywaniu praktyki dentystycznej. 19 % poniesionych wydatków, 
nie więcej jednak niż 1 % kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej obowiązującej w roku podatkowym 

w 2001 r. - 370,24 zł,
                  tj. 37.024 zł x 1 %. 

Uwaga:Od 1.01.2002 r. ulga nie obowiązuje.

- Odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym i nie odliczone wydatki nie przechodzą do odliczenia w następnych latach.
- Przepisy ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wymieniają jakie w szczególności świadczenia są świadczeniami zdrowotnymi.
- Ulga obejmuje wydatki poniesione na leczenie samego podatnika, a także jego małżonka oraz dzieci, jeżeli nie uzyskali oni w roku podatkowym dochodów, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku dochodowego. Jeżeli każdy z małżonków osiąga dochody opodatkowane podatkiem dochodowym lub przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, limit odliczeń przysługuje odrębnie każdemu z małżonków. Wydatki poniesione na rzecz dzieci własnych i przysposobionych odlicza się od podatku lub  ryczałtu jednego z małżonków  lub obojga, w proporcji określonej przez nich w zeznaniach  rocznych.
- Wysokość poniesionych wydatków ustala się na podstawie faktury lub rachunku, wystawionych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego praktykę indywidualną, zawierających  m.in. imię i nazwisko oraz adres osoby korzystającej ze świadczenia zdrowotnego.
 8. Odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika. 19% poniesionych wydatków, 
nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy 

w 2001 r. - 399,00 zł,
                   tj. (700 zł x 3) x 19%, 

w 2002 r. - 433,20 zł,
                 tj. (760 zł x 3) x 19 %.

- Wydatki z tego tytułu są odliczane w roku ich poniesienia, nie przechodzą do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Rodzaje wydatków poniesionych  przez podatnika na jego  odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe zawiera art. 27a ust. 7b ustawy. 
- Podstawą odliczenia  wydatków jest posiadanie dowodu ich poniesienia,  np. dowód wpłaty.
- Limit odliczeń przysługuje odrębnie każdemu z małżonków.
 9. Odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych. 19 % poniesionych wydatków, 
nie więcej jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia za pracę, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, 
w 2001 r. - 700 zł,

w 2002 r. - 760 zł.

- Odliczenie przysługuje w każdym roku i nie odliczone kwoty nie przechodzą do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Prawo do tego odliczenia przysługuje podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile osoba ta nie ukończyła 25 lat i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem zwolnionych od podatku dochodowego oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, a podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej - o ile nie ukończył 35 lat. 
- Dowodem poniesienia wydatku może być np. dowód wpłaty czesnego.
- W przypadku, gdy wydatki na kształcenie osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika ponoszą małżonkowie, ustalony limit odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków, a odliczenie może być dokonane zgodnie z wnioskiem złożonym w zeznaniu rocznym.
* * *

Wydatki na remont i modernizację

Za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) uważa się wydatki poniesione na:

1) zakup materiałów i urządzeń,

2) zakup usług obejmujących:

a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,

b) transport materiałów i urządzeń,

c) wykonawstwo robót,

3) najem sprzętu budowlanego,

4) opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów, w związku z robotami.

Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

1) przyłącza wodociągowe, hydrofornie,

2) przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,

3) przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,

4) przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

1) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,

2) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,

3) osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

1) konstrukcji stropów,

2) konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,

3) konstrukcji i pokrycia dachu,

4) docieplenia stropów i stropodachów,

5) kanałów spalinowych i wentylacyjnych,

6) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

1) tynki i okładziny zewnętrzne,

2) malowanie elewacji,

3) docieplenie ścian budynku,

4) obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

1) sanitariaty i kuchnie,

2) dźwigi osobowe,

3) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych,

2) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,

3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

5) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

10. Remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów, magazynów, pralni, suszarni).

Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

1) ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,

2) podłóg i posadzek,

3) okien, świetlików i drzwi,

4) powłok malarskich i tapet,

5) elementów kowalsko-ślusarskich,

6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,

7) pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych,

2) instalacji elektrycznych,

3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

5) instalacji i urządzeń grzewczych,

6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych

I. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1) wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),

2) przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,

3) zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody - z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody - instalacją centralnej ciepłej wody,

4) zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użyt- kowników gazu,

5) wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne,

6) wykonanie instalacji gazu płynnego.

II. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1) remont i wymiana urządzeń gazowych,

2) remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,

3) zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,

4) zainstalowanie gazomierza.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.