Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Podatek dochodowy »

Podatek dochodowy od osób fizycznych »

Odliczenia od podatku
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od podatku

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2001 do  31.12.2001 - archiwum
Lp.
Rodzaj wydatku
Limit odliczeń
Uwagi
1. 
Zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. w 2000 r. i 2001 r. 19% wydatkowanej kwoty, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 m2i ceny nabycia 1m2 gruntu lub określonej w umowie wartości odpłatnie przenoszonego prawa wieczystego użytkowania gruntu.
- Limit ulgi ustalony jest na cały okres obowiązywania ustawy.
- Dowodem poniesienia wydatków może być umowa kupna-sprzedaży sporządzona w formie aktu notarialnego.
- Limit wydatków dotyczy obojga małżonków.
2.
Duża ulga mieszkaniowa:
- budowa budynku mieszkalnego,
- wkład budowlany lub mieszkaniowy do spół- dzielni mieszkaniowej,
- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działal- ności gospodarczej,
- nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne,
- przebudowa strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.
19 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy

w 2000 r. - 29.260 zł, 
           tj. (70 m2 x 2.200 zł)
           x 19%,

w 2001 r. - 30.590 zł,
           tj. (70 m2 x 2.300 zł)
           x 19%.

Uwaga: powyższy limit obejmuje również wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w banku prowadzącym kasę mieszkaniową (patrz pkt 4).

- Limit ulgi dotyczy całego okresu obowiązywania ustawy.
- Wydatki muszą być potwierdzone fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem odprawy celnej. Dowód wpłaty lub zaświadczenie spółdzielni wystarczy w przypadku poniesienia wydatków na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, w tym również przeznaczenia na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
- Limit wydatków na cele mieszkaniowe jest jeden dla obojga małżonków.
3.
Remont i modernizacja:
- budynku mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, utworzonej na podstawie odrębnych przepisów,
- Ulga remontowa jest ulgą trzyletnią obejmującą lata 2000-2002. 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż: 3% kwoty bazowej stanowiącej podstawę obliczenia tzw. dużej ulgi mieszkaniowej obowiązującej w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego: 4.620 zł, tj. 154.000 zł x 3%,
- Szczegółowy wykaz objętych ulgą wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 788).
 
- lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego.
2,5% kwoty bazowej, o której mowa wyżej - 3.850,00 zł. 
 
 

Uwaga: W razie zbiegu uprawnień do ww. odliczeń łączna ich kwota nie może przekroczyć 4.620 zł.

- Powyższe wydatki ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.
- Odliczenie może być dokonane jeżeli suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty bazowej, obowiązującej w pierwszym roku tego okresu, czyli 462 zł (154.000 zł x 0,3 %).
- Wymienione limity odliczeń dotyczą obojga małżonków.
  Zwiększenie limitu odliczeń w związku z wydatkami na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych. 0,5 % kwoty bazowej, o której mowa wyżej - 770,00 zł.
4.
Systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędno- ściowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. 30 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 6% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy

w 2000 r. - 9.240 zł, 
             tj. (70 m2 x 2.200 zł)
             x 6%,

w 2001 r. - 9.660 zł,
             tj. (70 m2 x 2.300 zł)
             x 6%.

- W przypadku jednoczesnego korzystania w trakcie obowiązywania ustawy z systematycznego gromadzenia oszczędności oraz innych odliczeń z zakresu dużej ulgi budowlanej (pkt 2), łączne odliczenia nie mogą przekroczyć 19% kwoty stanowiącej podstawę określania limitu odliczeń od podatku, tj. w 2000 r. kwoty 29.260 zł (154.000 zł x 19%), w 2001 r. kwoty 30.590 zł (161.000 zł x 19 %)
- Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. umowy zawartej pomiędzy bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a podatnikiem, czy bankowych dowodów wpłat.
- Odliczenie przysługuje łącznie obojgu małżonkom.
 5.
- Dojazd dzieci własnych i przysposobionych do podstawowych, zawodowych i średnich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci.
w 2000 r. - 19% poniesionych
wydatków
- Ulga przysługuje co roku, a nie wykorzystana część ulgi nie przechodzi do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Odliczeniu podlegają wydatki udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi na dojazd środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego. Nie można odliczyć wydatków udokumentowanych biletami jednorazowymi oraz biletami okresowymi na komunikację miejską.
- Prawo do ulgi przysługuje łącznie obojgu małżonkom.
 
- Dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza  miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci.
w 2001 r. - 19% poniesionych wydatków
6.
Zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. 19 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej  3-krotność najniższego wynagrodzenia za pracę za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy

w 2000 r. - 381,90 zł, 
               tj. (670 zł x 3) x 19%,

w 2001 r. - 399,00 zł,
              tj. (700 zł x 3) x 19%
 
 

 

- Wydatków przekraczających ustalony limit ulgi na dany rok nie można odliczyć w latach następnych.
- Wykaz przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia, został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego (Dz. U. Nr 156, poz. 784 oraz z 2000 r. Nr 121, poz. 1292).  W Dz. U. z 2000 r. Nr 121,  poz. 1292 zmieniono załącznik do ww. rozporządzenia, który obowiązuje od 1.01.2001 r.
- Dokumentami potwierdza- jącymi dokonanie wydatku są, z wyjątkiem wydawnictw fachowych, faktury lub rachunki wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowody odprawy celnej. Wydawnictwa fachowe można udokumentować innymi dokumentami wystawionymi na imię i nazwisko podatnika dokonującego odliczenia, np. rachunkiem lub dowodem wpłaty.
- Od 1 stycznia 2001 r. ww. wydatki muszą być udokumentowane wyłącznie fakturami VAT wystawionymi przez podatnika VAT, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodami odprawy celnej.
- Ustalony limit przysługuje odrębnie każdemu z małżonków w każdym roku podatkowym.
7.
Odpłatne kształcenie dzieci własnych i przysposobionych w podstawowych, zawodowych i średnich szkołach niepubli- cznych o uprawnieniach szkół publicznych.  19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 3% dochodu stanowiącego górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, obowiązującej w roku podatkowym, na każde dziecko 

w 2000 r. - 982,08 zł, 
                tj. 32.736 zł x 3%,

Uwaga: w 2001 r. - ulga nie obowiązuje

- Ulga przysługuje w każdym roku podatkowym a nie odliczone wydatki nie przechodzą do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Dokumentem potwierdza- jącym wysokość poniesionych wydatków może być np. dowód wpłat czesnego.
- Wysokość odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków.
8.

 

Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej a także przez lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących praktykę indywidualną zgodnie z
przepisami o zawodzie lekarza lub o wykonywaniu praktyki dentystycznej.

 

19 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 1 %  kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej obowiązującej w roku podatkowym 

w 2000 r. - 327,36 zł, 
                tj. 32.736 zł x 1%,

w 2001 r. - 370,24 zł,
                tj. 37.024 zł x 1%.

Uwaga: rok 2001 jest ostatnim, w którym ulga ta obowiązuje.
Od 1.01.2002 r. ulga nie będzie obowiązywała

- Odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym i nie odliczone wydatki nie  przechodzą do odliczenia w następnych latach.
- Przepisy ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wymieniają jakie w szczególności świadczenia są świadczeniami zdrowotnymi.
- Ulga obejmuje wydatki poniesione na leczenie samego podatnika, a także jego małżonka oraz dzieci, jeżeli nie uzyskali oni w roku podatkowym dochodów, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku dochodowego.  Jeżeli każdy z małżonków osiąga dochody opodatkowane podatkiem dochodowym lub przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, limit odliczeń przysługuje odrębnie każdemu z małżonków. Wydatki poniesione na rzecz dzieci własnych i przysposobionych odlicza się od podatku lub ryczałtu jednego z małżonków lub obojga, w proporcji określonej przez nich w zeznaniach rocznych.
- Wysokość poniesionych wydatków ustala się na podstawie faktury lub rachunku, wystawionych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego praktykę indywidualną, zawierających m.in. imię i nazwisko oraz adres osoby korzystającej ze świadczenia zdrowotnego.
9.
Odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika.

 

19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy

w 2000 r. - 381,90 zł, 
tj. (670 zł x 3) x 19%,

w 2001 r. - 399,00 zł,
tj. (700 zł x 3) x 19%.

- Wydatki z tego tytułu są odliczane w roku ich poniesienia, nie przechodzą do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Rodzaje wydatków poniesionych przez podatnika na jego odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe zawiera § 7 ust. 1 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 24.03.1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizy- cznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173 ze zm.). W 2001 r. - wydatki te wymienione są w ustawie.
- Podstawą odliczenia wydatków jest posiadanie dowodu ich poniesienia, np. dowód wpłaty.
- Limit odliczeń przysługuje odrębnie każdemu z małżonków.
10.
Odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. 19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia za pracę, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy w 2000 r. - 670 zł,
- Odliczenie przysługuje w każdym roku i nie odliczone kwoty nie przechodzą do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Prawo do tego odliczenia przysługuje podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile osoba ta nie ukończyła 25 lat i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem zwolnionych od podatku dochodowego (od 1 stycznia 2001 r. - oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku), a podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej - o ile nie ukończył 35 lat.
Dowodem poniesienia wydatku może być np. dowód wpłaty czesnego.
- W przypadku, gdy wydatki na kształcenie osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika ponoszą małżonkowie, ustalony limit odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków, a odliczenie może być dokonane zgodnie z wnioskiem złożonym w zeznaniu rocznym.
  Odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych. w 2001 r. - 700 zł.
Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.