Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Podatek dochodowy »

Podatek dochodowy od osób fizycznych »

Odliczenia od podatku
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od podatku

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.1999 do  31.12.2000 - archiwum
Lp.
Rodzaj wydatku
Limit odliczeń
Uwagi
1. 
Zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. 19 % wydatkowanej kwoty, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 m2 i ceny nabycia 1m2 gruntu lub określonej w umowie wartości odpłatnie przenoszonego prawa wieczystego użytkowania gruntu.
- Limit ulgi ustalony jest na cały okres obowiązywania ustawy.
- Ulga nie obejmuje pierwszej opłaty wnoszonej w razie nabycia prawa wieczystego użytkowania działki bezpośrednio od gminy lub Skarbu Państwa.
- Dowodem poniesienia wydatków może być umowa kupna-sprzedaży sporządzona w formie aktu notarialnego.
- Limit wydatków dotyczy obojga małżonków.
2.
Duża ulga mieszkaniowa:

- budowa budynku mieszkalnego,
- wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
19 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19 % kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędno- ściowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy
- Limit ulgi dotyczy całego okresu obowiązywania ustawy.
- Wydatki muszą być potwierdzone fakturami lub rachunkami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem odprawy celnej. Dowód wpłaty lub zaświadczenie spółdzielni wystarcza w przypadku przeznaczenia wydatków na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, w tym również przeznaczenia na przekształ- cenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
- Limit wydatków na cele mieszkaniowe jest jeden dla obojga małżonków.
 
- nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne,
- przebudowa strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.
w 1999 r. - 25.270 zł
              tj. (70 m2 x 1.900 zł)
              x 19%,
w 2000 r. - 29.260 zł,
               tj. (70 m2 x 2.200 zł)
               x 19%.

Uwaga: powyższy limit obejmuje również wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w banku prowadzącym kasę mieszkaniową (patrz pkt 4).

3.
Remont i modernizacja: 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż:
- Ulga remontowa jest ulgą trzyletnią obejmującą lata 1997-1999.
- Szczegółowy wykaz objętych ulgą wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 788).
- Powyższe wydatki ustala się na podstawie faktury lub rachunku, wystawionych wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.
- Odliczenie może być dokonane jeżeli suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty bazowej, obowiązującej w pierwszym roku tego okresu, czyli 245,70 zł (81.900 zł x 0,3 %).
- Wymienione limity odliczeń dotyczą obojga małżonków.
- budynku mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, utworzonej na podstawie odrębnych przepisów,
3% kwoty bazowej stanowiącej podstawę obliczenia tzw. dużej ulgi mieszkaniowej obowiązującej w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego 

w 1999 r. - 2.457 zł,
               tj. 81.900 zł x 3%,

w 2000 r. - 4.620 zł,
                 tj. 154.000 zł x 3%

- lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego.
2,5% kwoty bazowej, o której mowa wyżej 

w 1999 r. - 2.047,50 zł, 
w 2000 r. - 3.850,00 zł.

Uwaga: W razie zbiegu uprawnień do ww. odliczeń łączna ich kwota nie może przekroczyć 2.457 zł.

Zwiększenie limitu odliczeń w związku z wydatkami na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych. 0,5% kwoty bazowej, o której mowa wyżej 

w 1999 r. - 409,50 zł,

w 2000 r. - 770,00 zł.

4.
Systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędno- ściowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według
zasad określonych w odrębnych przepisach.
30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 6% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia
premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy

w 1999 r. - 7.980 zł,
tj. (70 m2 x 1.900 zł) x 6%,

w 2000 r. - 9.240 zł,
tj. (70 m2 x 2.200 zł) x 6%.

- W przypadku jednoczesnego korzystania w trakcie obowiązywania ustawy z systematycznego gromadzenia oszczędności oraz innych odliczeń z zakresu dużej ulgi budowlanej (pkt 2), łączne odliczenia nie mogą przekroczyć 19% kwoty stanowiącej podstawę określania limitu odliczeń od podatku, tj. kwoty 25.270 zł (133.000 zł x 19 %).
- Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. umowy zawartej pomiędzy bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a podatnikiem, czy bankowych dowodów wpłat.
- Odliczenie przysługuje łącznie obojgu małżonkom.
5.
Dojazd dzieci własnych i przysposobionych do podstawowych, zawodowych i średnich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci. 19% poniesionych wydatków
- Ulga przysługuje co roku, a nie wykorzystana część ulgi nie przechodzi do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Odliczeniu podlegają wydatki udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okreso wymi na dojazd środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego. Nie można odliczyć wydatków udokumentowanych biletami jednorazowymi oraz biletami okresowymi na komunikację miejską.
- Prawo do ulgi przysługuje łącznie obojgu małżonkom.
6.
Zakup przyrządów i pomocy naukowych i programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. 19 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej  3-krotność najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedniego 

w 1999 r. - 285 zł,
tj. 1.500 zł x 19%,

w 2000 r. - 381,90 zł,
tj. (670 zł x 3) x 19%.

- Wydatków przekraczających ustalony limit ulgi na dany rok nie można odliczyć w latach następnych.
- Wykaz przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia, został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego (Dz. U. Nr 156, poz. 784).
- Dokumentami potwierdzającymi dokonanie wydatku są, z wyjątkiem wydawnictw fachowych, faktury lub rachunki wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowody odprawy celnej. Wydawnictwa fachowe można udokumentować innymi dokumentami wystawionymi na imię i nazwisko podatnika dokonującego odliczenia, np. rachunkiem lub dowodem wpłaty.
- Ustalony limit przysługuje odrębnie każdemu z małżonków w każdym roku podatkowym.
7.
Odpłatne kształcenie dzieci własnych i przysposobionych w podstawowych, zawodowych i średnich szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.  19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 3% dochodu stanowiącego górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, obowiązującej w roku podatkowym, na każde dziecko 

w 1999 r. - 888,72 zł
               tj. 29.624 zł x 3%,

w 2000 r. - 982,08 zł,
               tj. 32.736 zł x 3%,

- Ulga przysługuje w każdym roku podatkowym a nie odliczone wydatki nie przechodzą do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Dokumentem potwierdza- jącym wysokość poniesionych wydatków może być np. dowód wpłat czesnego.
- Wysokość odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków.
8.
Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej a także przez lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących praktykę indywidualną zgodnie z przepisami o zawodzie lekarza lub o wykonywaniu praktyki dentystycznej. 19 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 1 %  kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej obowiązującej w roku podatkowym 

w 1999 r. - 296,24 zł,
               tj. 29.624 zł x 1%,

w 2000 r. - 327,36 zł,
               tj. 32.736 zł x 1%.

- Odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym i nie odliczone wydatki nie przechodzą do odliczenia w następnych latach.
- Przepisy ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wymieniają jakie w szczególności świadczenia są świadczeniami zdrowotnymi.
- Ulga obejmuje wydatki poniesione na leczenie samego podatnika, a także jego małżonka oraz dzieci, jeżeli nie uzyskali oni w roku podatkowym dochodów, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku dochodowego. Jeżeli każdy z małżonków osiąga dochody opodatkowane podatkiem dochodowym lub przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, limit odliczeń przysługuje odrębnie każdemu z małżonków. Wydatki poniesione na rzecz dzieci własnych i przysposobionych odlicza się od podatku lub ryczałtu jednego z małżonków lub obojga, w proporcji określonej przez nich w zeznaniach rocznych.
- Wysokość poniesionych wydatków ustala się na podstawie faktury lub rachunku, wystawionych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego praktykę indywidualną, zawierających m.in. imię i nazwisko oraz adres osoby korzystającej ze świadczenia zdrowotnego.
9.
Odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika. 19 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy

w 1999 r. - 285 zł
               tj. 1.500 zł x 19%,

w 2000 r. - 381,90 zł,
               tj. (670 zł x 3) x 19%.

- Wydatki z tego tytułu są odliczane w roku ich poniesienia, nie przechodzą do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Rodzaje wydatków poniesionych przez podatnika na jego odpłatne dokształ- canie i doskonalenie zawodowe zawiera § 7 ust. 1 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 24.03.1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizy- cznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173 ze zm.).
- Podstawą odliczenia wydatków jest posiadanie dowodu ich poniesienia, np. dowód wpłaty.
- Limit odliczeń przysługuje odrębnie każdemu z małżonków.
10.
Odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. 19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy 

w 1999 r. - 500 zł,

w 2000 r. - 670 zł.

- Odliczenie przysługuje w każdym roku i nie odliczone kwoty nie przechodzą do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Prawo do tego odliczenia przysługuje podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile osoba ta nie ukończyła 25 lat i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem zwolnionych od podatku dochodowego, a podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej - o ile nie ukończył 35 lat.
- Dowodem poniesienia wydatku może być np. dowód wpłaty czesnego.
- W przypadku, gdy wydatki na kształcenie osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika ponoszą małżonkowie, ustalony limit odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków, a odliczenie może być dokonane zgodnie z wnioskiem złożonym w zeznaniu rocznym.
Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.