Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Podatek dochodowy »

Podatek dochodowy od osób fizycznych »

Odliczenia od dochodu
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od dochodu

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2001 do  31.12.2001 - archiwum
Lp.
Rodzaj wydatku Limit odliczeń Uwaga
1.
Wydatki poniesione przez podatnika kontynuującego po 1.01.1997 r. inwestycję: budowę budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia jego zasiedlenia. Iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy 

w 2000 r. - 154.000 zł, 
            tj. 70 m2 x 2.200 zł,
w 2001 r. - 161.000 zł,
            tj. 70 m2 x 2.300 zł.

- Podatnicy poniesione wydatki dokumentują fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodami odprawy celnej.
- Wysokość limitu dotyczy obojga małżonków.
2. Wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. 

Za wydatki takie uważa się wydatki poniesione na: 

 
- Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
  * orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub 
 
a) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
Kwota nie przekraczająca w roku podatkowym trzykrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy 

w 2000 r. - 2.010 zł, 
                   tj. 3 x 670 zł,

w 2001 r. - 2.100 zł,
                  tj. 3 x 700 zł.

  * decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub rentę szkoleniową albo 
  * orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
  * W przypadku wydatków wymienionych w pkt a, b i c nie jest wymagane posiadanie dowodu ich poniesienia.
 
b) utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika,
Kwota nie przekraczająca w roku podatkowym trzykrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy 

w 2000 r. - 2.010 zł, 
                   tj. 3 x 670 zł,

w 2001 r. - 2.100 zł,
                    tj. 3 x 700 zł.

 
c) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne,
Kwota nie przekraczająca w roku podatkowym trzykrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy 

w 2000 r. - 2.010 zł, 
                   tj. 3 x 670 zł,
w 2001 r. - 2.100 zł,
                   tj. 3 x 700 zł.

  d) zakup leków, W wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia za pracę, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy

w 2000 r. - wydatki
       w części
       przekraczającej
       miesięcznie kwotę
      134 zł, tj. 670 zł x 20%,

w 2001 r. - wydatki
     w części

     przekraczającej
     miesięcznie kwotę
     140 zł, tj. 700 zł x 20%.

- Z odliczenia na zakup leków można skorzystać jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
- Podstawą odliczenia jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków.
  e) pozostałe wydatki:    
 
  - wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1-6, 9-11, 13, 14 rozporządzenia z dnia 24.03.1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.  Nr 35, poz. 173 ze zm.),
w 2000 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej,  
 
  - wymienione w art. 26
ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13, 15 ustawy.
w 2001 r. - wydatki w wysokości
faktycznie poniesionej.
 
3.
Wydatki poniesione przez podatnika kontynuującego po 1.01.2001 r. budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku.

Uwaga: w ramach kontynuacji tej inwestycji odliczeniu podlegają wydatki poniesione do 31.12.2003 r.

Iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy i liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem
161.000 zł (70 m2 x 2.300 zł) x liczba pomieszczeń przeznaczonych na wynajem
(w kwocie tej zawarty jest wydatek na zakup działki pod budowę tego budynku).
- W przypadku budowy budynku wielorodzinnego stanowiącego współwłasność, kwotę odliczeń przysługującą każdemu ze współwłaścicieli w ogólnej kwocie odliczeń ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności; w razie braku dowodu określającego wysokość udziałów współwłaścicieli przyjmuje się, że udziały we współwłasności są równe.
- Limit dotyczy również małżonków, a jeżeli podlegają odrębnemu opodatkowaniu, odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych.
- Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, w tym przypadku na podstawie faktur wystawionych wyłącznie przez podatników podatku od towarów i usług, nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku albo dowodu odprawy celnej, z wyjątkiem wydatków na zakup działki.
4.
Darowizny z przeznaczeniem na cele:  
- Łączna kwota odliczenia z tytułu darowizn na ww. cele nie może przekroczyć 15 % dochodu lub przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
- Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych, jak również na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
- W celu skorzystania z odliczenia powyższych wydatków niezbędne jest posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. umowy darowizny sporządzonej w formie pisemnej lub dowodu wpłaty.
- Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów podlegają odliczeniu w pełnej wysokości na zasadach wynikających z ustaw regulujących stosunki między Państwem a poszczególnymi kościołami.
 
a) naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
w 2000 r. i 2001 r.
Łącznie do wysokości nie przekraczającej 15% dochodu.
 
b) kultu religijnego i działalność charytatywno- opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej, oraz ich wyposażenie i utrzymanie.
w 2000 r. i 2001 r.
Łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.
Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.