Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Składki ZUS »

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Składki ZUS

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.04.2009 do  31.03.2010 - archiwum
Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

1. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli wynosi 1,67% (50% z 3,33%).

2. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należą.

3. Dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,67% (50% z 3,33%).

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI
dla płatników składek zgłoszonych w ZUS w okresie do 31 grudnia 2009 r.

Lp.
Grupy działalności
Kod PKD*
Kategorie ryzyka
Stopy procentowe składki (%)
1
2
3
4
5
1
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
A
9
2,53
2
Rybactwo
B
6
1,73
3
Górnictwo surowców energetycznych
CA
12
3,33
4
Górnictwo surowców innych niż energetyczne
CB
12
3,33
5
Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych
DA
6
1,73
6
Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży
DB
4
1,20
7
Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych
DC
4
1,20
8
Produkcja drewna i wyrobów z drewna
DD
10
2,80
9
Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna
DE
5
1,47
10
Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych
DF
5
1,47
11
Produkcja wyrobów chemicznych
DG
6
1,73
12
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
DH
7
2,00
13
Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
DI
8
2,26
14
Produkcja metali i wyrobów z metali
DJ
9
2,53
15
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
DK
7
2,00
16
Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych
DL
5
1,47
17
Produkcja sprzętu transportowego
DM
8
2,26
18
Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana
DN
7
2,00
19
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
E
6
1,73
20
Budownictwo
F
7
2,00
21
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego
G
5
1,47
22
Hotele i restauracje
H
3
0,93
23
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
I
5
1,47
24
Pośrednictwo finansowe
J
2
0,67 
25
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
K
4
1,20
26
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne
L, Q
3
0,93
27
Edukacja
M
3
0,93
28
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
N
5
1,47
29
Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała
O
5
1,47

* Kod PKD – określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do dnia 31 grudnia 2009 r. do grup działalności i rodzaju działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – Dz. U. nr 33, poz. 289 i nr 165, poz. 1727.

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI
dla płatników składek zgłaszanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.

Lp.
Grupy działalności
Kod PKD*
Kategorie ryzyka
Stopy procentowe składki (%)
1
2
3
4
5
1
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
A - 01
9
2,53
2
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
A - 02
9
2,53
3
Rybactwo
A - 03
6
1,73
4
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 
B - 05
12
3,33
5
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
B - 06
12
3,33
6
Górnictwo rud metali
B - 07
12
3,33
7
Pozostałe górnictwo i wydobywanie
B - 08
12
3,33
8
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
B - 09
12
3,33
9
Produkcja artykułów spożywczych
C - 10
6
1,73
10
Produkcja napojów
C - 11
6
1,73
11
Produkcja wyrobów tytoniowych
C - 12
6
1,73
12
Produkcja wyrobów tekstylnych
C - 13
4
1,20
13
Produkcja odzieży
C - 14
4
1,20
14
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
C - 15
4
1,20
15
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania
C - 16
10
2,80
16
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
C - 17
5
1,47
17
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
C - 18
5
1,47
18
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
C - 19
5
1,47
19
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
C - 20
6
1,73
20
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
C - 21
6
1,73
21
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
C - 22
7
2,00
22
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
C - 23
8
2,26
23
Produkcja metali
C - 24
9
2,53
24
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
C - 25
9
2,53
25
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
C - 26
5
1,47
26
Produkcja urządzeń elektrycznych
C - 27
5
1,47
27
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
C - 28
7
2,00
28
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
C - 29
8
2,26
29
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
C - 30
8
2,26
30
Produkcja mebli
C - 31
7
2,00
31
Pozostała produkcja wyrobów
C - 32
7
2,00
32
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
C - 33
5
1,47
33
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
D
6
1,73
34
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
E - 36
6
1,73
35
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
E - 37
5
1,47
36
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
E - 38
5
1,47
37
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
E - 39
5
1,47
38
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
F - 41
7
2,00
39
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
F - 42
7
2,00
40
Roboty budowlane specjalistyczne
F - 43
7
2,00
41
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
G - 45
5
1,47
42
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
G - 46
5
1,47
43
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
G - 47
5
1,47
44
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
H - 49
5
1,47
45
Transport wodny
H - 50
5
1,47
46
Transport lotniczy
H - 51
5
1,47
47
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
H - 52
5
1,47
48
Działalność pocztowa i kurierska
H - 53
5
1,47
49
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
I
3
0,93
50
Informacja i komunikacja
J
5
1,47
51
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
K
2
0,67
52
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
L
4
1,20
53
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
M
3
0,93
54
Wynajem i dzierżawa
N - 77
4
1,20
55
Działalność związana z zatrudnieniem
N - 78
3
0,93
56
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
N - 79
5
1,47
57
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
N - 80
5
1,47
58
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
N - 81
5
1,47
59
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
N - 82
5
1,47
60
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne
O, U
3
0,93
61
Edukacja
P
3
0,93
62
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Q
5
1,47
63
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
R
5
1,47
64
Pozostała działalność usługowa
S
5
1,47
65
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
T
5
1,47

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489).

Podstawa prawna:

    1) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673; ost. zm. w Dz. U. z 2009 r. nr 22, poz. 120),

    2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. nr 200, poz. 1692; ost. zm. w Dz. U. z 2009 r. nr 223, poz. 1783).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2.
3.
4.
5.
2009-04-01 2010-03-31
6.
7.
8.

Składki ZUS - pozostałe wskaźniki i stawki

Składki ZUS - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60