Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  »  Zwrot wydatków na materiały budowlane
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Zwrot wydatków na materiały budowlane

Kalkulator
Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2014 do  31.03.2014 - archiwum

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304). Mocą tej ustawy uchylona została ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.), która określała zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków, które poniosły na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Nie oznacza to, że po 1 stycznia 2014 r. osoby fizyczne, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, nie będą mogły ubiegać się o ich częściowy zwrot.

• Zasady zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych po 1 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniesie wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków.

O zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

  1) wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

   a) budową domu jednorodzinnego albo

   b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

  2) przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;

  3) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:

   a) 75 m2 i 100 m2,

   b) 85 m2 i 110 m2 - w przypadku, gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających określone warunki (o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o pomocy państwa - chodzi o dzieci małoletnie, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się);

  4) osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;

  5) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

   a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

   b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

   c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1 (czyli m.in. budowanego czy rozbudowywanego).

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy, zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2 (czyli wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.), do dnia 30 września 2018 r.

Kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% (a dla stawki 22% odpowiednio 68,18%, nie więcej jednak niż 12,295%) kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

• Zwrot wydatków na materiały budowlane po 1 stycznia 2014 r., możliwy na zasadach obowiązujących do końca 2013 r.

Na podstawie przepisów przejściowych (art. 32 ustawy o pomocy państwa), osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r., ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na zasadach obowiązujących do końca 2013 r.

Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

  1) od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;

  2) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;

  3) od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;

  4) od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;

  5) od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Wobec powyższego, przypomnijmy, iż w świetle ustawy o zwrocie części wydatków obowiązującej do 31 grudnia 2013 r., uprawnionymi do otrzymania zwrotu części wydatków na materiały budowlane są osoby fizyczne, które:

  1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:

   - budową budynku mieszkalnego,

   - nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

   - remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

  2) poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami wystawionymi od 1 maja 2004 r.,

  3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. stawka VAT wzrosła z 7% na 22% lub 23%,

  4) nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,

  5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego,

  6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

Limity zwrotów, z wyjątkiem wniosków składanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2010 r.

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w I kwartale 2014 r.

• 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 22%

• 65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23%

12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę

34.211 zł

12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę

14.662 zł

Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w I kwartale 2014 r.

55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych

9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę

27.711 zł

9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę

11.876 zł

Limity dla osób składających pierwszy wniosek od 1 stycznia 2011 r.

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w I kwartale 2014 r.

• 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 22%

• 65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23%

12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę

33.933 zł

12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę

14.543 zł

Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w I kwartale 2014 r.

55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych

9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę

27.711 zł

9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę

11.876 zł

Uwaga:

  1) Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona za III kwartał 2013 r. wyniosła 3.975 zł (Dz. Urz. GUS z 2013 r. poz. 46).

  2) Ustawa regulująca ww. zagadnienie wraz z wykazem robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego, wzór wniosku wraz z załącznikami oraz obwieszczenie w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od dnia 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, jak również broszura informacyjna Ministerstwa Finansów znajdują się na naszej stronie internetowej (www.gofin.pl).

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1.01.2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI nr 11, poz. 35).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.