Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Podatek dochodowy »

Podatek dochodowy od osób fizycznych »

Odliczenia od podatku

Odliczenia od podatku

okres obowiązywania:  
od  1.01.2013 do  31.12.2013

Lp.
Rodzaj odliczenia
Wysokość odliczenia
1.
Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy) w 2013 r. - kwota stanowiąca:
-1/6 kwoty 556,02 zł (tj. 92,67 zł) - na pierwsze dziecko,
-1/6 kwoty 556,02 zł (tj. 92,67 zł) - na drugie dziecko,
-1/4 kwoty 556,02 zł (tj. 139,01 zł) - na trzecie dziecko,
-1/3 kwoty 556,02 zł (tj. 185,34 zł) - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko,
za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy

Kwota maksymalnego odliczenia za 2013 r. wynosi:

-1.112,04 zł - na pierwsze dziecko,
-1.112,04 zł - na drugie dziecko,
-1.668,12 zł - na trzecie dziecko,
-2.224,08 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko.

Uwaga: Ze względu na szczegółowe warunki korzystania z ulgi, przy jej stosowaniu w rozliczeniu rocznym za 2013 r. należy kierować się treścią art. 27f ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.

2.
Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art. 27g ustawy) kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)
3.
W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu systematycznego oszczędzania (art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 134, poz. 1509; ost. zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956)

Uwaga: Podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. 

30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł (zgodnie z PIT)
4.
W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (art. 27e ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r. 

składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych 
5.
Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 45c ustawy)

Uwaga: Przekazania kwoty nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe.

kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:
1) zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
2) korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Podatek dochodowy od osób fizycznych - inne wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy - inne działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60