Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców »

Opłaty za korzystanie ze środowiska »

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

okres obowiązywania:  
od  1.01.2014 do  31.12.2014 - archiwum

Lp.

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka
zł/kg

1

2

3

1

Akrylonitryl (aerozol)

43,22

2

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

1,27

3

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,27

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

1,27

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,27

6

Aminy i ich pochodne

1,27

7

Amoniak

0,44

8

Arsen

377,96

9

Azbest

377,96

10

Benzen

8,63

11

Benzo/a/piren

377,96

12

Bizmut

18,01

13

Cer

134,99

14

Chlorek winylu (w fazie gazowej)

21,61

15

Chlorowcopochodne węglowodorów:
CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

188,98

16

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

59,83

17

Chrom

54,02

18

Cyna

5,67

19

Cynk

5,67

20

Tetrachlorek węgla

191,49

21

Dwusiarczek węgla

2,08

22

Dwutlenek siarki

0,53

23

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,29

24

Etery i ich pochodne

1,27

25

Halony: 1211, 1301, 2402

188,98

26

Halony

1,27

27

Heksafluorek siarki

29,92

28

Kadm

188,98

29

Ketony i ich pochodne

1,27

30

Kobalt

54,02

31

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

1,27

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne

1,27

33

Mangan

21,61

34

Metan (stawka w zł/Mg)

0,29

35

Molibden

12,72

36

Nikiel

377,96

37

Oleje (mgła olejowa)

1,27

38

Ołów

43,22

39

Organiczne pochodne związków siarki

1,27

40

Perfluorowęglowodory

29,92

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki

1,27

42

Pierwiastki niemetaliczne

1,27

43

Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)

85,32

44

Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany

377,96

45

Polichlorowane bifenyle

188,98

46

Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych

0,35

47

Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)

1,46

48

Pyły nawozów sztucznych

1,46

49

Pyły polimerów

0,57

50

Pyły środków powierzchniowo czynnych

1,46

51

Pyły węgla brunatnego

0,57

52

Pyły węglowo-grafitowe, sadza

1,46

53

Pyły ze spalania paliw

0,35

54

Pyły pozostałe

0,57

55

Rtęć

188,98

56

Sole niemetali

1,27

57

Substancje organiczne

6,33

58

Tlenek węgla

0,11

59

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

0,53

60

Tlenki niemetali

1,27

61

1,1,1-trójchloroetan

188,98

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne

0,11

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,43

64

Wodorofluorowęglowodory

29,92

65

Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe

1,27

66

Związki heterocykliczne

1,27

67

Związki izocykliczne

1,27

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13.08.2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 729)

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

lp.
okres od
okres do
1.
2014-01-01 2014-12-31
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opłaty za korzystanie ze środowiska - inne wskaźniki i stawki

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców - inne działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60