Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców »

Opłaty środowiskowe »

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane ...
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Opłaty środowiskowe

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018

Lp.

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka w zł/kg

1

2

3

1

Akrylonitryl (aerozol)

43,61

2

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

1,28

3

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,28

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

1,28

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,28

6

Aminy i ich pochodne

1,28

7

Amoniak

0,44

8

Arsen

381,36

9

Azbest

381,36

10

Benzen

8,71

11

Benzo/a/piren

381,36

12

Bizmut

18,17

13

Cer

136,20

14

Chlorek winylu (w fazie gazowej)

21,80

15

Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

190,68

16

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

60,37

17

Chrom

54,51

18

Cyna

5,72

19

Cynk

5,72

20

Tetrachlorek węgla

193,21

21

Dwusiarczek węgla

2,10

22

Dwutlenek siarki

0,53

23

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,29

24

Etery i ich pochodne

1,28

25

Halony: 1211, 1301, 2402

190,68

26

Halony

1,28

27

Heksafluorek siarki

30,19

28

Kadm

190,68

29

Ketony i ich pochodne

1,28

30

Kobalt

54,51

31

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

1,28

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne

1,28

33

Mangan

21,80

34

Metan (stawka w zł/Mg)

0,29

35

Molibden

12,83

36

Nikiel

381,36

37

Oleje (mgła olejowa)

1,28

38

Ołów

43,61

39

Organiczne pochodne związków siarki

1,28

40

Perfluorowęglowodory

30,19

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki

1,28

42

Pierwiastki niemetaliczne

1,28

43

Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)

86,09

44

Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności

381,36

45

Polichlorowane bifenyle

190,68

46

Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych

0,35

47

Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)

1,47

48

Pyły nawozów sztucznych

1,47

49

Pyły polimerów

0,58

50

Pyły środków powierzchniowo czynnych

1,47

51

Pyły węgla brunatnego

0,58

52

Pyły węglowo-grafitowe, sadza

1,47

53

Pyły ze spalania paliw

0,35

54

Pyły pozostałe

0,58

55

Rtęć

190,68

56

Sole niemetali

1,28

57

Substancje organiczne

6,39

58

Tlenek węgla

0,11

59

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

0,53

60

Tlenki niemetali

1,28

61

1,1,1-trójchloroetan

190,68

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne

0,11

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,44

64

Wodorofluorowęglowodory

30,19

65

Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe

1,28

66

Związki heterocykliczne

1,28

67

Związki izocykliczne

1,28

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31.08.2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 875).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2018-01-01 2018-12-31
2.
3.
4.

Opłaty środowiskowe - pozostałe wskaźniki i stawki

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60