Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców »

Opłaty środowiskowe »

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane ...
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Opłaty środowiskowe

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2016 do  31.12.2016

Lp.

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka w zł/kg

1

2

3

1

Akrylonitryl (aerozol)

43,61

2

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

1,28

3

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,28

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

1,28

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,28

6

Aminy i ich pochodne

1,28

7

Amoniak

0,44

8

Arsen1)

381,36

9

Azbest

381,36

10

Benzen

8,71

11

Benzo/a/piren

381,36

12

Bizmut1)

18,17

13

Cer1)

136,20

14

Chlorek winylu (w fazie gazowej)

21,80

15

Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

190,68

16

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

60,37

17

Chrom1)

54,51

18

Cyna1)

5,72

19

Cynk1)

5,72

20

Tetrachlorek węgla

193,21

21

Dwusiarczek węgla

2,10

22

Dwutlenek siarki

0,53

23

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,29

24

Etery i ich pochodne

1,28

25

Halony: 1211, 1301, 2402

190,68

26

Halony2)

1,28

27

Heksafluorek siarki

30,19

28

Kadm1)

190,68

29

Ketony i ich pochodne

1,28

30

Kobalt1)

54,51

31

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

1,28

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne2)

1,28

33

Mangan1)

21,80

34

Metan (stawka w zł/Mg)

0,29

35

Molibden1)

12,83

36

Nikiel1)

381,36

37

Oleje (mgła olejowa)

1,28

38

Ołów1)

43,61

39

Organiczne pochodne związków siarki

1,28

40

Perfluorowęglowodory

30,19

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki3)

1,28

42

Pierwiastki niemetaliczne

1,28

43

Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)

86,09

44

Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności4)

381,36

45

Polichlorowane bifenyle

190,68

46

Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych

0,35

47

Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)

1,47

48

Pyły nawozów sztucznych

1,47

49

Pyły polimerów

0,58

50

Pyły środków powierzchniowo czynnych

1,47

51

Pyły węgla brunatnego

0,58

52

Pyły węglowo-grafitowe, sadza

1,47

53

Pyły ze spalania paliw

0,35

54

Pyły pozostałe

0,58

55

Rtęć1)

190,68

56

Sole niemetali2)

1,28

57

Substancje organiczne5)

6,39

58

Tlenek węgla

0,11

59

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

0,53

60

Tlenki niemetali2)

1,28

61

1,1,1-trójchloroetan

190,68

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne2)

0,11

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne2)

1,44

64

Wodorofluorowęglowodory

30,19

65

Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe

1,28

66

Związki heterocykliczne

1,28

67

Związki izocykliczne

1,28

Objaśnienia:

1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.

2) Z wyjątkiem wymienionych w innych liczbach porządkowych.

3) Z wyjątkiem wymienionych w innych liczbach porządkowych, w przeliczeniu na masę pierwiastka metalicznego występującego w związku.

4) Współczynniki toksyczności dla określania sumarycznej ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów:

  1) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna - 1;

  2) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioksyna - 0,5;

  3) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;

  4) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;

  5) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;

  6) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioksyna - 0,01;

  7) Oktachlorodibenzodioksyna - 0,001;

  8) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran - 0,1;

  9) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran - 0,5;

  10) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran - 0,05;

  11) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

  12) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

  13) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

  14) 2,3,4,6,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

  15) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran - 0,01;

  16) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran - 0,01;

  17) Oktachlorodibenzofuran - 0,001.

5) Substancje organiczne w postaci gazów i par, w tym lotne związki organiczne, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej; stawka opłaty dotyczy instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi.

Uwaga:

W przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

  1) powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,

  2) z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,

  3) z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,

  4) z chowu lub hodowli drobiu

- jednostkowe stawki opłaty są określone odpowiednio w tabelach B-E.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2016-01-01 2016-12-31
2.
3.

Opłaty środowiskowe - pozostałe wskaźniki i stawki

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60